Jeżeli poniższy newsletter nie wyświetla się poprawnie, użyj tego linku  Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego  
         
 
27 października 2017 r.
 
            
     
     
 

Harmonogram naboru projektów do dofinansowania 

   
 

   
   zegar  

Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego przygotowuje harmonogram naborów w ramach konkursów ogłaszanych przez różne instytucje. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi możliwościami dofinansowania projektów ze środków międzynarodowych. Harmonogram obejmuje także listę grantów stypendialnych i badawczo-wyjazdowych.

 
 

 

 
 

Więcej

 
 
 
     
  Dni Kariery i Mobilności - relacja z wydarzenia  
 
   
     
18 października na Uniwersytecie Śląskim odbyły się „Dni Kariery i Mobilności" organizowane w ramach projektu „Naukowiec" – inicjatywy polskiej sieci EURAXESS wspierającej mobilność naukowców. Tematem spotkania była zależność „Nauka – kariera – biznes" - pod linkiem można zapoznać się z relacją z wydarzenia
 
 
Więcej  
 
 
 
 

Konkurs wspierający rozwój uczelni w zakresie trzeciej misji:  PO WER 3.1 "Uniwersytet młodego odkrywcy"

 
 

 

   
     

W listopadzie ogłoszony zostanie konkurs wspierający opracowania programów kształcenia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji. np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

 
 
Więcej  
   
 
 
 

Konkursy podnoszące jakość systemu oświaty: PO WER 2.10

 
 
   
 

 

Trwa nabór wniosków w Programie PO WER w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach dwóch konkursów: "e-materiały dydaktyczne" oraz "pomoc psychologiczno - pedagogiczna". W ramach pierwszego konkursu dofinansowanie dotyczy realizacji scenariuszy i multimediów edukacyjnych dla 180-240 lekcji z jednego z 10 przedmiotów szkolnych - nabór trwa do 30 listopada 2017 r. Drugi konkurs dotyczy opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego. Nabór trwa do 20 listopada 2017 r.

 
 

Więcej

 
 
 
 
 

Konkurs wspierający realizację programów kształcenia z pracodawcami:  POWER 3.1 "Studia dualne"

 
 
   
     

W listopadzie NCBiR planuje ogłosić konkurs PO WER 3.1. Program przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych realizowanych u pracodawcy.

 
 

Więcej

 
 
 
 
 

Wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków: POIiŚ 1.3.1

 
 

   
     

Celem Poddziałania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji budynków użyteczności publicznej, zmierzającej do zwiększenia ich efektywności energetycznej. Modernizacja obejmować może ocieplenie obiektu oraz wymianę wyposażenia obiektów na energooszczędne. Nabór wniosków trwa do 27 lutego 2018 r.

 
 
Więcej  
 
 
 
 
 

Wsparcie projektów badawczych w ramach Horyzont 2020: ERC Consolidator Grant

 
 

   
     

Do 15 lutego 2018 r. trwa nabór wniosków, do konkursu wspierającego naukowców od 7 do 12 lat po doktoracie, pochodzący z dowolnego kraju świata - ERC Consolidator Grant.  Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

W związku z trwającym naborem zorganizowano w Krakowie szkolenie pt. "Granty ERC – możliwość sfinansowania twórczych i nowatorskich pomysłów", które odbędzie się 7 listopada 2017 r. i przeznaczone jest dla naukowców, którzy posiadają stopień doktora od przynajmniej 2 lat. 

 
 
Więcej  
 
 
 
 

Programu promujący współpracę w regionie transgranicznym Polska - Czechy

 
 

   
     

Program Interreg PL-CZ działanie 4.1 ukierunkowane jest na realizację projektów pożytku publicznego i podniesienie jakości usług świadczonych w interesie publicznym. Poprawa poziomu współpracy polegać ma na zwiększeniu intensywności współpracy instytucji oraz poprawie współegzystencji społeczności lokalnych we wspólnym regionie.
Nabór propozycji projektów trwa do 21 grudnia 2017 r.

 
 
Więcej  
 
 
 
 

Dni informacyjne i spotkania brokerskie w Horyzoncie 2020

 
 

   
     

W ramach wsparcia naukowców aplikujących do  konkursów Horyzont 2020 przygotowano szereg spotkań: * Bruksela 13.12.2017 - obszar Transportu*Warszawa 10.11.2017 - obszar Lotnictwa*Warszawa 14.11.2017 - Program Horyzont 2020 dla miast*Warszawa 16.11.2017 - Działania Marii Skłodowskiej Curie*Warszawa 21.11.2017 - Energia i Środowisko w Horyzoncie 2020; Warszawa 28.11.2017 - Dzień informacyjny ICT/FET w Programie Horyzont 2020

 
 
Więcej  
 
 
 
  Międzynarodowe Agendy Badawcze: POIR 4.3  
 
   
     

Do 20 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w konkursie standardowym umożliwiającym utworzenie Międzynarodowych Agend Badawczych (MAB) złożonych z wybitnych naukowców polskich jak i zagranicznych. 

 
 
Więcej  
 
 
 
  Wsparcie kreatywnych młodych naukowców: MSCA Innovative Training Networks  
 
   
     

Do 17 stycznia 2018 r. można składać wnioski w ramach nowego konkursu Innovative Training Networks (Innowacyjne Sieci Szkoleniowe) w ramach Działań Marii Skłodowskiej Curie. Konkurs adresowany jest do międzynarodowych konsorcjów zainteresowanych szkoleniem początkujących naukowców z całego świata, w tym doktorantów.

 
 
Więcej  
 
 
 
  Konkurs na realizację e-learningowych kursów edukacyjnych: PO WER 3.1 "Kurs na MOOC"  
 
   
     

W październiku zostanie otwarty konkurs "Kurs na MOOC" mający za zadanie dofinansowanie stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningowej: *dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia; *masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych. Założeniem programu jest, aby kursy były powszechnie dostępne.

 
 
Więcej  
 
 
 
  Znamy już terminy konkursów w Programie Erasmus +  
 
   
     

Zachęcamy do zapoznania się z listą konkursów w Erasmus+ - programie Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Struktura programu Erasmus+ w ramach szkolnictwa wyższego obejmuje następujące elementy: *Akcja 1: Mobilność edukacyjna, Erasmus Mundus (wspólne studia magisterskie); * Akcja 2:  Projekty międzynarodowe - partnerstwa strategiczne, Sojusze na rzecz wiedzy, Budowanie potencjału.

 
 
Więcej  
 
 
   
  Finansowanie projektów badawczych ERA - NET  
 
   
     
Celem programu jest systematyczna wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Obecnie trwają naboru wniosków w czterech obszarach: BiodivERsA - w zakresie bioróżnorodności i ekosystemów; ForestValue - wykorzystanie gospodarki leśnej; CHIST-ERA - w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz Bioenergy - zagadnienia z zakresu bioenergii.
 
 
Więcej  
 
 
 
  Konkursy, stypendia i staże dla studentów, doktorantów i młodych naukowców  
 
   
     
Dział Projektów zachęca do zapoznania się z konkursami finansowanymi z międzynarodowych i europejskich funduszy skierowanymi do młodych ludzi w społeczności akademickiej: maturzystów, studentów, doktorantów i młodych doktorów. Lista obejmuje prawie 30 propozycji studiów i staży zagranicznych, stypendiów oraz nagród finansowych i rzeczowych. Możliwe są wyjazdy do ośrodków akademickich na Słowacji, Islandii, w Niemczech, Nowej Zelandii, Izraelu, USA, Finlandii, Włoszech, Chinach, Francji czy Szwajcarii.
 
 
Więcej  
 
 
 
 
 

Nadawcą newslettera jest
Dział Projektów
Uniwersytetu Śląskiego

 

Skontaktuj się z nami:
www.projekty.us.edu.pl

 
 

Wykonanie:
Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego 

Mailing wysłany za pomocą systemu www.sare.pl    

Aby wypisać się z newslettera, użyj tego linku